Trafikbuller näst största miljöproblemet i EU

Enligt WHO är buller det som påverkar hälsan mest efter luftföroreningar. Men lagstiftningen kring buller är otillräcklig. Rapport visar hur bull­rets negativa hälsoeffekter skulle kunna minska. Många lösningar passar bäst i täta städer.

De flesta av oss är inte medvetna om att bilar utvändigt idag bullrar lika mycket som de gjorde för 40 år sedan. De tunga fordonen har däremot blivit något tystare.

Antalet bullerexponerade individer i våra städer är fortsatt högt. Trafikbuller kopplas idag samman med stress­relaterade hälsoproblem som stroke och hjärtsjukdomar.

Under senare år har det vetenskapliga underlaget för bedömningen breddats väsentligt. Men lag­stift­ningen för att skydda boende för ohälsosamma bullernivåer är helt otillräcklig, säger Tor Kihl­man, professor emeritus i teknisk akustisk vid Chalmers.

Källa: Chalmers tekniska högskola

Blodtryckskontroller ökar chanserna för Parkinsonpatienter

Årlig blodtryckskontroll kan öka chanserna att tidigt fånga upp patienter med Parkinson eller Lewy Body demens, vars minne och kognition riskerar att ta skada. Det menar forskare vid Lunds univer­si­tet med stöd i bland annat en ny avhandling.

Blodtrycksfall och lågt blodtryck är vanligt bland Parkinson- och Lewy body de­mens-patienter, men patienterna har svårt att upptäcka det själv eftersom det oftast sker utan sym­tom.

Det lägre blodtrycket kan ge upphov till fallskador, och det minskar också hjärnans syresätt­ning vil­ket kan försämra hjärnans funktion och kapacitet.

Tidigare och pågående studier vid bl.a. Skånes uni­versitetssjukhus visar att patienternas minne och kognition kan påverkas.

Källa: Lunds universitet