Sverige intar forskningsfronten för elvägar

Två typer av tekniska lösningar för elvägar ska testas i Sverige. Den ena i närheten av Arlanda och den andra utanför Gävle. Syftet med projektet Elvägar är att få bättre kun­skaper om hur elvägar fungerar i verkligheten och om tek­ni­ken ska an­vän­das i framtiden.

Sverige är ett av de länder i världen som hittills har kommit längst med att utveckla tekniken för el­vägar.

-Det är ett sätt att utveckla miljösmarta transporter i det befintliga vägnätet. Det kan bli ett bra kom­plement till dagens väg- och järnvägstrafik, säger Torbjörn Suneson, tf gd Trafikverket.

Trafikverket har samråd med Vinnova och Energimyndigheten beslutat att låta två leve­ran­törer testa varsin lösning. Leverantörerna är Rosersbergs Utvecklings AB och Region Gävleborg.

Elvägar är den största pågående förkommersiella upp­handlingen i Europa. Tanken är att ge myn­dig­he­ter, industri och aka­demi ett ökat kunskapsun­derlag om möjligheterna med elvägar.

Försöken beräknas vara avslutade 2018.

Källa: Vinnova