Tinande permafrost frigör allt mer växthusgaser

 

Arktis blir allt varmare. Forskare arbetar för att förstå hur den globala uppvärmningen kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser från tinade permafrost. Ett internationellt forskarteam sammanfattar de nya rönen i tidskriften Nature.

Teamets studier visar att den tinande permafrosten inte kommer orsaka ome­delbara klimateffekter. Men fors­karna poängterar att bety­dande mängder växthusgaser väntas frisläppas över kommande årti­onden och för en lång tid fram­över.

Permafrosten kan liknas vid en stor frys som bevarat material i årtusenden. Den globala upp­värm­ningen har då samma effekt som att dra ut sladden.

-Det organiska kolet i marken börjar nedbrytas vilket leder till ökad produktion av växthusgaser, sä­ger Gustaf Hugelius, forskare vid insti­tutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, och med­författare till artikeln i Nature.

Forskarnas resultat visar att en del av det frusna kolet väntas tina och sedan successivt frisläppas som kol­di­oxid eller metan. Klimateffekten av detta kommer inte vara omedelbar men väntas vara betydande under det kommande århundradet och kommer fortgå under en mycket lång tid. 

Källa: Stockholms universitet