Här är framtiden för självkörande bilar

Forskare vid Integrated Transport Research Lab, vid KTH, har tagit fram fyra potentiella framtidsscenarion för autonoma fordon. Självkörande bilar utvecklas i ett rasande tempo, och flera stora fordonstillverkare har annonserat att de kommer att fullständigt autonoma bilar ute på gatorna redan i början av 2020-talet.
Frågan är inte om utan när som självkörande bilar kommer att vara en vanlig syn på våra vägar. Det är många forskare eniga om, liksom att de självkörande bilarna har potentialen att förändra samhället från grunden, både vad gäller transporter och rörlighet.
I litteratur och forskning nämns båda positiva och negativa effekter. Bland de positiva finns smidigare trafikflöden. och möjlighet till ökad rörlighet för de som saknas körkort, samt ett minskat behov av parkeringsplatser. Självkörande bilar kan också bidra till att fler reser gemensamt, till exempel via bilpooler.
Bland de negativa effekterna kan nämnas ökad konsumtion av transporttjänster vilket leder till fler körda kilometer per bil. Detta förstärks av att tomma självkörande bilar kör runt. Då självkörande bilar kommer att kosta en hel del kan klyftorna mellan olika inkomstgrupper i samhället vidgas.
Det är på grund av detta som forskarna valt att titta närmare på framtiden för självkörande bilar, och ta fram olika scenarier.
– Självkörande fordon är hajp just nu, men en sak är säker: de kommer att komma. En sak är extra intressant, och det är att det går mycket snabbt. Hade någon frågat en forskare för fem år sedan när de självkörande bilarna skulle finns på våra gator skulle svaret vara år 2040. För två år sedan hade svaret blivit 2030 och idag säger tillverkarna ”runt 2020”. Vanligtvis brukar teknikutveckling drabbas av förseningar, säger Anna Pernestål Brenden.
Det finns många olika visioner, fortsätter hon, vilket bidragit till en mycket spretig framtidsbild. För att få till en gemensam plattform, både för KTH och hela Sverige, så har de fyra scenarierna tagits fram.
– Den viktigaste poängen med denna studie är att dels inse att vi idag inte vet hur samhället kommer att se ut, dels att det är nu vi bestämmer vad som kommer att te sig. Visst kan man tänka sig att det finns gott om tid att ändra på saker senare, men då ska man samtidigt ta hänsyn till att vi redan nu bygger in val i systemet.
Förutom Anna Pernestål Brenden har även forskarna Ida Kristoffersson och Lars-Göran Mattsson arbetat med scenarierna och rapporten.
Källa: KTH

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Ovanligt lite havsis i och kring Arktis och Antarktis

Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) har havsisen i Arktis preliminärt nått sitt årliga säsongsmaximum. Den 7 mars i år täcktes Arktis med omnejd av 14,42 miljoner km² havsis.

Detta är det absolut lägsta säsongsmaximumet som observerats i Arktis och 97 000 km² lägre än det näst lägsta säsongsmaximumet som inträffade den 25 februari 2015.

Det tredje lägsta maximumet observerades 2016. Dock var marginalen till 2015 mycket liten. Värdet är hela 1,22 miljoner km² under det genomsnittliga säsongsmaximumet för perioden 1981-2010.

Praktiskt taget hela Arktis har varit varmare eller mycket varmare än normalt under perioden 1 oktober till och med 28 februari. Avsaknaden av riktigt rejäl vinterkyla har även inneburit att havsisen inte vuxit till sig lika mycket som den brukar.
Satellitdata från European Space Agency (ESA) indikerar att havsisen är tunnare i år än den varit de senaste fyra åren. En klimatmodell som tar hänsyn till förhållanden både i atmosfär och hav från University of Washington antyder att havsisens volym är exceptionellt låg för den här tiden på året. Havsisens tjocklek, och därmed även dess volym, är svårare att beräkna än dess utbredning och är därför behäftad med en större osäkerhet. En mindre volym ökar havsisens sårbarhet inför den kommande smältsäsongen men är ingen garanti för nya rekord i volym eller utbredning.

Sedan inledningen av november har havsisen kring Antarktis varit på en för säsongen rekordlåg nivå som tidvis helt saknat motstycke under de drygt 40 år havsisen övervakats med hjälp av satelliter. Havsisens årliga säsongsminimum kring Antarktis blev enligt data från NSIDC rekordlågt i år.

Den 3 mars var havsisens utbredning kring Antarktis 2,11 miljoner km² vilket kan jämföras med det förra rekordvärdet på 2,29 miljoner km² från den 27 februari 1997. Efter år 1997 följer i tur och ordning 1993, 2011 och 1984 vilka är de hittills enda övriga tillfällen då minimumet varit under 2,5 miljoner km².

Det årliga säsongsminimumet av havsis kring Antarktis nås vanligen under andra halvan av februari. Under den period som satellitdata använts för att beräkna havsisens utbredning kring Antarktis, från 1979 och framåt, har det endast vid några få tillfällen skett att minimumet inträffat under inledningen av mars, senast 2003. I år nåddes minimumet den 3 mars vilket för övrigt är det näst senaste datumet som observerats.

När det gäller de årliga säsongsminimumens extremer är den högsta minimiutbredningen från 2008 då Antarktis täcktes av 3,749 miljoner km².Studerar man NSIDC karta över havsisens utbredning vid säsongsminimumet den 3 mars jämfört med medianvärdet under perioden 1981-2010 syns det tydligt att det varit extremt lite havsis i havsområdet utanför Västantarktis. Kring Östantarktis har havsisens utbredning däremot varit normal eller över den normala.

Medan havsisen i Arktis uppvisat en entydigt nedåtgående trend under samtliga årets månader finns ingen motsvarande trend för havsisen kring Antarktis. För februarimånaderna under perioden 1979-2017 syns en stor årlig variabilitet, särskilt efter 1995. En svagt uppåtgående trend kan skönjas som dock inte är statistiskt signifikant.

Som kontrast till 2017 års rekordlåga februarivärden var havsisens utbredning i februari 2015 rekordhög även om det årets säsongsminimum inte blev rekordhögt och så sent som 2014 var säsongsmaximumet i september rekordhögt.

Källa: SMHI 24 mars 2017

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Varmare på Grönland för 100 000 år sedan

En aktuell studie visar överraskande detaljer om svängningarna i jordens klimat för mer än 100 000 år sedan och detta kan utnyttjas i dagens modeller av framtidens klimat i en allt varmare värld.

Temperaturen på Grönland var cirka åtta grader varmare än idag under den förra värme­perioden, Eem, för 130 000 till 115 000 år sedan för att sedan gradvis kylas av in i den senaste istiden.

Resultaten har publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature  och kommer från det internationella isborrprojektet NEEM (North Greenland Eemian Ice Drilling) på norra Grönland.

‒ Analyserna av isborrkärnan visar på högre temperaturer under Eem än vad man med modeller har uppskattat för norra Grönland, säger Margareta Hansson professor i miljövetenskap vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholm universitet, och ledare för det svenska deltagandet i projektet. Forskare från Stockholms universitet, Uppsalas universitet och Lunds universitet har deltagit i borrningarna tillsammans med deltagare från 14 olika nationer.

Trots den kraftiga uppvärmningen under Eem, en period då havsnivån var ungefär 4-8 meter högre än i dag, var ytan på inlandsisen bara några hundra meter lägre än den nuvarande nivån. Detta indikerar att Grönlands inlandsis bara kan ha bidragit till mindre än hälften av den totala havsnivåhöjningen.

‒ Den goda nyheten från denna studie är att Grönlands inlandsis inte är lika känslig för temperaturökningar under interglaciala perioder som vi tidigare trodde, säger Margareta Hansson. Den dåliga nyheten är att om Grönlands inlandsis inte försvann under Eem så måste Antarktis inlandsis vara ansvarig för en betydande del av höjningen av havsnivån och därmed vara känsligare än vad vi har räknat med.

Isen från Eem-perioden visar tydliga tecken på att ytan på inlandsisen smälte. Smältvatten rann ner genom snön och frös åter i smältlager. Sådana smältlager är sällsynta i isen från de senaste 5 000 åren vilket ytterligare styrker att Eem-perioden var betydligt varmare än idag. I juli 2012 upplevde forskarna på borrplatsen några dagar med extremt höga temperaturer. Det regnade och precis som under Eem-perioden bildades smältlager i snön.

Även om detta var en extrem händelse gör dagens ökande temperaturer det troligt att ytsmältning blir mer förekommande på Grönland och att de närmaste 50-100 åren får mer Eem-liknande klimatförhållanden.

‒ Det är en stor framgång för forskningen att samla och kombinera så många olika parametrar uppmätta i en iskärna och därigenom rekonstruera klimatutvecklingen under Eem-perioden, säger Dorthe Dahl-Jensen från Köpenhamns universitet och ledare för NEEM-projektet.

Källa: Stockholms universitet

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Svenska minikärnkraftverk planeras i Arktis

Janne Wallenius, KTH-professor i reaktorfysik, siktar på att bygga små blykylda kärnkraftverk på tre megawatt vardera  i kanadensiska Arktis. Ju mindre de blykylda kärnkraftverken är, desto säkrare blir de i drift, säger han.

Bly som kylmedel i en kärnreaktor minskar riskerna för härdsmälta, och skulle olyckan ändå vara framme fungerar blyet som ett effektivt strålskydd. Utsläppen vid en härdsmälta skulle exempelvis bara innehålla en tiotusendel av radioaktiviteten, som i övrigt fångas upp av blyet.

Detta enligt Janne Wallenius, vars tanke nu är att bygga små blykylda reaktorer i delar av världen där kärnkraftverk i vanliga fall inte får byggas.

Till och med vid en fullständig härdsmälta skulle strålningen vara ofarlig för människor på 100 meters avstånd. Motsvarande säkerhetsavstånd för vanliga kärnkraftverk är 25 kilometer, säger han.

Vid eventuell härdsmälta i blykylt kärnkraftverk skulle människor därmed inte tvingas flytta från hus och hem, vilket kan utgöra hela skillnaden för befolkningar på öar och i områden som kan vara svåra att evakuera snabbt.

Janne Wallenius planerar nu för delar av sin framtida verksamhet i Nunavut, kanadensiska Arktis. Här är över halva befolkningen inuiter som bosatt sig runt gamla militärbaser. Snön smälter undan något i juni och juli, i övrigt är det vinter året om.

Under vintern sker inga sjötransporter. Ibland kan flyget inte lyfta på flera dagar på grund av vädret, så folk kommer varken till eller från området, berättar han. I de isolerade samhällena i norra delen av Kanada produceras i dag dyr el med dieselaggregat.

Nu ser den kanadensiska staten och kärnsäkerhetsmyndigheten de blykylda små reaktorerna som en möjlig energilösning för framtiden. Dieseloljan är så dyr att det nu behövs en ny tillförlitlig energikälla till de 50 samhällena med totalt 70 000 personer i kanadensiska Arktis.

För ett par år sedan var hans forskarteam från KTH nära att få finansiering till bygget av en liten blykyld testreaktor i Sverige, för vad som kallas fjärde generationens kärnkraft. Men i samband med regeringsskiftet försvann möjligheten.
Tre medlemmar i forskargruppen kommersialiserade då sin reaktoridé och bildade bolaget Blykalla Reaktorer AB, som nu söker tillstånd att serieproducera reaktorer i en kanadensisk fabrik.

I den här reaktortypen kan uranbränslet utnyttjas nästan hundra gånger mer effektivt jämfört med i dagens kärnkraftverk, enligt Janne Wallenius:

Kanske kan vi i förlängningen sälja uppåt 40 reaktorer till Kanada. Målet är att tjäna pengar på avancerad kärnkraft, det har ingen uppfinnare gjort förut. Sedan gör vi ett nytt försök med en forskningsreaktor i Sverige, säger han.

Så du tror inte att svensk kärnkraft snart ersätts av förnybara energikällor?  Inte i närtid, säger han, eftersom vi har kärnkraftverk i gott skick. De kan hålla i upp emot 50 år till. Dessutom får vi ännu bättre kärnkraft om de blykylda reaktorerna tas i bruk. De kommer att kunna köras på svenskt kärnavfall.

Källa: KTH

Några fakta om blykylda reaktorer

 • Ett litet blykylt kärnkraftverk kan även kallas för ett nukleärt batteri.
 • Efter 30 års drift fraktas verket tillbaka till fabriken via lastfartyg, för att återvinnas.
 • Under driftstiden behövs inga byten av bränslestavar, till skillnad från vanlig kärnkraft som kräver bränslebyte vart femte år.
 • En blykyld reaktor ska enligt planen kunna producera el för mellan 1,50 och 3 kronor per  kilowattimme, vilket betraktas som rimligt i jämförelse med dieselkostnaden.
 • För att undvika att bränslet i de små blykylda reaktorerna stjäls kommer de att grävas ner 25 meter under markytan.
 • Källa: KTH

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Ska skydda både banker och kärnkraftverk

Stuxnet var en trojansk häst som användes för att sabotera styrdatorer för urananrikning i Iran 2010. Robert Lagerström, lektor på KTH, och grundare av företaget Foreseeti, menar att bolaget har en mjukvara som kan användas för att minska risken för sådana sabotage.

– Attacken var förvisso osannolik till sin natur med tanke på USB-minnena som användes. Likväl hade vi kunnat simulera den och därmed kunnat hjälpa till att föreslå skydd som hade kunnat försvåra attacken.

Foreseetis mjukvara securiCAD bygger på tio år av KTH-forskning. Bolaget har precis släppt den första officiella versionen som ska hjälpa små och stora företag att säkra sin it-system, och samtidigt fått 9 miljoner i riskkapital från tongivande investerare.

– SecuriCAD kan både tillhandahålla hotmodellering och attacksimulering. Mjukvaran visar vilka vägar en hackare kan ta, hur lång tid detta tar och vilka säkerhetshål som finns. Samt hur man skyddar sig.

Till skillnad från företag som anställer hackare för att testa it-säkerheten i fysisk form så simulerar securiCAD en attack på en modell av it-systemet. Tanken är att det både ska vara en effektiv lösning för att säkra upp system och ett sätt att prioritera sina dyrbara resurser.

– SecuriCAD visualiserar inte bara de säkerhetsbrister som finns, bristerna rankas också så att företagen kan se vilka problem de borde prioritera. Sedan består ofta säkerhetsbrister av en kedja sårbarheter, något vår mjukvara kan visa.

Robert Lagerström berättar att tiden är en kritisk faktor som securiCAD tar hänsyn till. Hur lång tid det tar för en hackare att ta sig in i systemet är relevant information som måste upp på bordet. Är det så att det kan ta bortåt 100 dagar att ta sig in i it-systemet kanske säkerhetshålen som utnyttjas på vägen inte är så allvarliga. Om en attack anses för tidskrävande kanske hackaren eller hackarna istället väljer ett annat företag som har mer lättillgängliga säkerhetsbrister.

– Hur lång tid tar det att hitta en så kallad ”zero day vulnerability” är intressant. Mycket handlar om hur hotbilden mot företaget ser ut. Är det en annan stat med mycket resurser som är det primära hotet, eller en ensam supersmart ung hackare? Dessa aktörer kommer att ha olika förmåga att använda sig av ”zero-days”. Som användare av securiCAD kan du modellera olika hotbilder/aktörer för att förstå hur sårbar du är mot dessa olika typer av aktörer.

CAD i namnet securiCAD kommer från Computer Aided Design. Detta helt enkelt för att man i många ingenjörsvetenskaper sedan länge använder CAD/CAM för design. Dessa vetenskaper är mogna, och i verktygen som används finns många vedertagna teorier inbyggda. Är det en bro som ska ritas så finns det redan exempelvis parametrar som godstjocklek för en stålbalk angivet, så att bron håller.

– Nu har vi gjort samma sak när det kommer till it och säkerhet. Vi och andra har forskat fram vad bra och fungerande it-säkerhet är, och hur vi kan analysera och modellera it-system utifrån denna kunskap. KTH-forskningen under de tio åren, ett arbete som sysselsatt en lektor, två professorer och ett antal doktorander, handlar både om hur it-system kan modelleras och analyseras och vad bra it-säkerhet är.

Robert Lagerström lägger till att det unika med securiCAD handlar om hur verktyget hanterar sannolikheter. Det är detta som skiljer foreseeti från konkurrenterna, menar han.

– Vissa företag kan till exempel inte patcha när som helst, beroende av hur deras verksamhet ser ut. Foreseeti jobbar med sannolikheten att något ska inträffa. Världen är inte ett eller noll. Patchade eller opatchade system. Alltså arbetar vi med ”Kanske” eller ”till-en-viss-grad” som parametrar.

Vad för typ av it-system kan då testas för säkerhetsproblem med securiCAD? Enligt Robert Lagerström är alla typer av it-system som är mer avancerade än att en person kan hålla det i huvudet tänkbara. Detta oavsett om de ligger i molnet – det vill Azure eller Amazon – eller lokala servrar med sporadisk kontakt med internet.

– Tittar man på olika typer av företag är elbranschen fortfarande relativt omogen. De har en lång resa kvar att göra när det kommer till säkerhetstänkande och it. Bank- och finans har kommit längre och har lättare att ta till sig våra tankar och vår mjukvara. Men på det hela taget är Sverige ganska omoget när det kommer it-säkerhet, jämfört med exempelvis Storbritannien och Tyskland. Det märks inte minst på de frågor vi får.

Robert Lagerström avslutar med att säga att it-säkerhetschefer inte alltid har ett tacksamt jobb. Många förväntar sig att säkerheten ska fungera, och gör den inte det får cheferna kritik. Dessutom är det inte alltid lätt att veta om man har prioriterat rätt. Ska man utföra åtgärd A, B eller C?!

– Efter att securiCAD använts kan det mycket väl vara så att man kommit fram till att det är åtgärd D som gäller. Det räcker med att en enda mjukvaruport är öppen och alla pengar du någonsin lagt ner på att skydda dig blir en värdelös investering. Sedan ska man nog ta med i beräkningen att ett it-system aldrig blir 100 procent säkert. Men har du ett säkrare system är grannen räcker detta troligtvis långt.

Bakom tillskottet av riskkapital står investerarna Michael Lantz (varit med och byggt upp B2B-bolaget Accedo) och Simon Josefsson (nyckelperson i it-säkerhetsföretaget Yubico).

Källa: KTH

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Holland ansluter till ‎ESS-projektet

Den holländska permanenta kommittén för landets storskaliga vetenskapliga infrastrukturer tillkännagav i  mitten av december 2016 att ESS har inkluderats i landets nationella färdplan.

Det strategiska dokumentet som skrevs under före jul  gör att Sverige nu kommer ett steg närmare ett fullt medlemskap i den europeiska samarbetsorganisationen Spallation Source ERIC.‎

‎Holländska forskare och tekniska experter samarbetade med ESS redan i den tidiga uppbygg­nads­fasen av projektet.

På den tiden bidrog landet genom  Delft University of Technology (TU Delft) tillsam­mans med universitetet i Groningen till utveckling av flera instrument som nu byggs vid ESS i Lund.

Enligt den europeiska forskningsorganisationen ESFRI kommer ESS i Lund att bli världens mest kraftfulla neutronkälla.

De preparat som ska undersökas bestrålas med intensiva pulser av neutroner. De bromsas ner till användbara energier  med hjälp av moderatorer. Neutronerna förs sedan vidare genom olika ledare, fram till proven som ska studeras. De består av olika material och ytor.

Neutronerna sprids därefter vidare från proven och registreras av olika instrument inför analys. ESS-bygget beräknas kosta cirka 1,8 miljarder euro och få en årlig driftskostnad på runt 140 mil­jo­ner euro.

ForskarVärlden

Se även artikeln Omtalad forskningsanläggning…

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Svenska pappor visas internationellt

Foto/Svenska Institutet

I fotoprojektet ‘Swedish Dads’ samarbetar Svenska institutet med fotografen Johan Bävman. Hans bilder av svenska pappor på föräldraledighet ställs nu ut på flera håll i världen.

SI inledde samarbetet med fotografen Johan Bävman under 2016. I fotoutställningen Swedish Dads porträtteras 25 föräldralediga pappor i bild(se ovan) och text. Johan Bävman tar reda på varför dessa pappor har valt att stanna hemma med sina barn, vad den erfarenheten har givit dem och hur deras relation med både partner och barn har förändrats.

Projektet har även kompletterats med en film  av Moa Karlberg, som fått stor spridning i sociala medier – ett tydligt tecken på att jämställdhet är ett relevant tema runt om i världen.

Utställningen har hittills visats i bland annat Vietnam, Kina, Rumänien och Zimbabwe, och kommer att visas i ytterligare ett tiotal länder under 2017.

Ett syfte med Swedish Dads är att visa vilka effekter ett jämställt föräldraskap har på både individer och samhälle. Under sin egen föräldraledighet saknade Johan Bävman information om föräldraskap från en pappas perspektiv.

”Genom att få ta del av andra mäns tankar och idéer om föräldraskap kanske fler män börjar reflektera över sin roll som pappa och partner”, säger Johan Bävman. ”Det tycker jag är ett viktigt steg på vägen mot ett mer jämställt samhälle.”

Utställningen visas också på Svenska institutet i Paris till den 19 mars 2017.

Källa: Svenska Institutet

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Den subventionerade oljeproduktionen ökar i USA

‎Produktionen av olja i USA har stigit dramatiskt under de senaste 10 åren. Den här utvecklingen drivs av den snabba teknikutvecklingen av hydraulisk spräckning och horisontell borrning, enligt en studie från Stock­holm Environment institute(SEI).

USA producerar nu mer råolja än det någonsin har gjort– över 3,4 miljarder fat under 2015. USA är världens ledande olje- och gasproducent.‎

‎Men den här oljebommen har inte varit billig. Enbart de federala skattesubventionerna har bidragit med miljarder dollar varje år till oljeprducenterna.

Inklusive det breda utbudet av federala och statliga sub­ven­tioner som många amerikanska företag får, uppskattas det totala stödet till produktionen av olja i USA uppgå till cirka 18 miljarder USD varje år.‎

-Nästan hälften av konstaterade, ännu inte utvecklade amerikanska oljeresurser är beroende av sub­ventioner för att bli ekonomiska, säger Peter Erickson, huvudförfattare och senior forskare på SEI, baserad i Seattle‎, och fortsätter:

-Världens politiska ledare har erkänt att det är bråttom med klimatåtgärder och att vi ska röra oss bort från fossila bränslen, enligt Parisavtalet. Varför investerar vi då miljarder av skattebetalarnas pengar för att ‎‎öka‎framtida oljeproduktion? Därmed subventionerar vi också ökade koldioxidutsläpp även när vi försöker minska dem, konstaterar Peter Erickson.

Källa: SEI(Stockholm Environment institute)

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Energikommissionens förslag till regeringen

Den 9 januari, överlämnade Energikommissionens ordförande Bo Diczfalusy utredningens betänkande Kraftsamling för framtidens energi till energiminister Ibrahim Baylan.

Det innehåller 12 förslag och 30 bedömningar, och baseras på den ramöverenskommelse om ener­gipolitiken som slöts mellan fem partier (S, M, MP, C och KD) den 10 juni 2016.

– Sverige har goda förutsättningar för att vara världsledande i omställningen till ett förnybart energi­system. Energikommissionens betänkande och slutsatser är dels viktiga för omställningen men ock­så viktiga för att säkra stabil och prisvärd tillgång till el till hushåll och industri under omställning­en, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.

Energikommissionen föreslår bland annat följande mål:

 • Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. En viktig utgångspunkt för förslagen är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp.
 • Energikommissionen lämnar en rad förslag och bedömningar för att göra det möjligt att nå målen. De innebär bland annat: Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030. Det ska också utredas om havsbaserad vindkraft kan få bättre ekonomiska villkor genom att anslutningsavgiften till näten slopas.Kärnkraftsskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017. De innebär bl.a. att:
 • De principer om förutsättningarna för planering av nya kärnkraftsreaktorer som Alliansregeringen föreslog ligger kvar.
 • Fastighetsskatten på vattenkraft sänks.

Källa: Rosenbad

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

EU-kommissionär vill stoppa rysk gasledning

EUs energi- och klimatkommissionär Miguel Arias Cañete skulle stoppa den omdebatterade gas­led­ningen Nord Stream 2 om han kunde, sa han nyligen i en intervju för Ekot, Sveriges Radio.

Enligt Miguel Arias Cañete finns det inte några affärsmässiga skäl att bygga gasledningen eftersom all EU:s elektricitet ska komma från förnyelsebara källor 2050.
Miguel Arias Cañete medger att unionen kan behöva även fossila energikällor i en övergångsperiod. Men att bygga en infrastruktur som det inte finns något framti­da behov av har inte någon affärs­mäs­sig lo­gik, säger han.
Den nya gasledningen, från Ryssland, under Östersjön beräknas kosta 11 miljarder dollar (cirka 90 miljarder kro­nor) att bygga. Nord Stream 2 räknar med att den ska kunna tas i bruk 2019. Pro­jektet drivs av det statskontrollerade ryska gasmonopolet Gazprom.
Ett försök av Gazprom att bilda ett konsortium med fem energijättar från EU-länder stoppades av Polens regering i augusti 2016. Kommissionen granskar nu EUs regelverk för att se om det finns någon laglig väg att stoppa projektet.

Källa: Sveriges Radio december 2016

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Kina satsar på kärnkraftexport

Kina har 35 kärnkraftsreaktorer i drift, 20 under konstruktion, och ännu fler på väg att påbörjas. Ytterligare reaktorer planeras, inklusive några av världens mest avancerade, för att ge en fördubb­ling av kärnkraftskapacitet till minst 58 gigawatt från 2020-21, då upp till 150 GWe under 2030, och ännu mer till 2050. Bakgrunden till den ökade satsningen på kärnkraft i Kina är på grund av utsläppen av luft­föroreningar från koleldade kraftverk. Kinas politik är att skapa en sluten kärn­bränslecykel.
Kina har blivit i stort sett självförsörjande på reaktor design och konstruktion, samt andra aspekter av bränsle­cykeln- Där ingår att till fullo utnyttja västerländsk teknik och samtidigt anpassa och förbättra den. Kinas politik är att exportera hel kärnteknik inklusive de tunga komponenterna i reaktorerna.
Källa: World Nuclear Association

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

De globala försvarskostnadernas utveckling under 65 år

de-globala-forsvarskostnaderna-sedan-1950-talet
65 år av militära utgifter i olika regioner. I Västeuropa har de legat stilla under lång tid. Medan de har stigit kraftigt i andra regioner Källa: SIPRI

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Ekosystem varnar innan de ”slår över”

Hela ekosystem, exempelvis sjöar, kan plötsligt slå över från ett tillstånd till ett annat och klart vatten blir på kort tid grönt och grumligt av alger. Orsakerna är till stor del okända.

Nu har forskare vid bland annat Lunds universitet undersökt vad som krävs för att på ett bättre och säkrare sätt kunna använda naturens egna varningssignaler om förestående överslag i ekologiska system.

När en dricksvattentäkt eller en badsjö plötsligt blir grön av alger innebär det en kraftig försämring av vattenkvaliteten. Om den sortens ekologiska överslag eller skiften skulle gå att förutsäga genom att tyda varningssignalerna på ett säkrare sätt så skulle samhället genom att sätta in tidiga åtgärder kunna förhindra att hela ekosystem kapsejsar.

En varningssignal kan vara att mängden alger i en sjö varierar kraftigt och hoppar upp och ner. Teoribildningen kring dessa naturens egna varningssignaler är omfattande, men de har inte testats vetenskapligt i praktiken, inte förrän nu.

 

– Vi har utvärderat varningssignalerna globalt och funnit att de ofta fungerar men tyvärr också att de inte visar samma resultat. Framför allt ser vi att det behövs långa mätserier och mycket expertkunskaper för att säkert kunna fastslå att ett ekosystem är på väg att välta över, säger Lars-Anders Hansson, limnolog vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

Forskargrupper baserade i Sverige, Tyskland och Österrike har gemensamt nått fram till resultaten inom ramen för det EU-finansierade projektet Limnotip. Forskarna har analyserat mätserier från sjöar som redan slagit över från ett tillstånd till ett annat. Genom att arbeta sig bakåt i tiden har de studerat vilka varningssignaler som fanns innan ekosystemet vändes över ända.

-Våra studier ger visst hopp om att varningssignaler faktiskt existerar och kan användas i praktiken. Därmed finns möjligheten att vidta åtgärder innan ett katastrofalt regimskifte slår igenom. Tyvärr ser vi också att det saknas mycket fackkunskap för att utvärdera varningssignalerna, men den insikten är också en viktig pusselbit för beslutsfattare, säger Lars-Anders Hansson.

Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften PNAS

Källa: Lunds universitet

 

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

 De bygger nästa generations mobila VR-teknik

KTH har fått ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla nästa generations mobila Virtual Reality-teknik. Tillsamms med Tobii och Ericsson kommer projektet att ta fram en prototyp med mobil VR med inbyggd ögonspårning som skall användas tillsammans med Ericssons 5G-testnät.  

-Visst finns det mobil VR-teknik redan, men dagens lösningar är begränsande. Man sitter fast med en sladd i en stor dator. De drar därtill mycket ström och har dålig upplösning. Det finns inte heller särskilt mycket innehåll att tillgå, säger Konrad Tollmar, docent på Skolan för informations- och kommunikationsteknik vid KTH.

Han är projektledare för SEEN (Smart Eye-tracking Enabled Networking) där KTH tillsammans med Tobii och Ericsson ska utveckla nästa generations Virtual Reality men också Augmented Reality (AR).

– Vi ska tillsammans med Tobii implementera ögonspårning i en VR-hjälm. I och med att vi vet var användaren tittar behöver vi bara leverera bild med hög kvalitetet just där, och kan låta resten hålla lägre kvalitet. På det sättet blir VR-tekniken energimässigt mycket mera effektiv, och dataöverföringsmängden blir lägre.

Konrad Tollmar lägger till att upplevelsen i mångt och mycket kommer att likna hur vi normalt ser på vår omgivning, där bilden är skarp där vi tittar och inte fullt lika skarp i periferin.

– Ericsson är också med på tåget och tillsammans med dem ska vi bygga tjänster i deras 5G-nät som kan leverera VR-innehåll. En sådan tjänst skulle till exempel kunna lära sig hur användaren, enskilt eller som del av en större grupp, tittar på innehåll. Detta är dock en lite mera visionär idé för framtiden.

Källa: KTH

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Förbättrad tillverkning av dopaminceller för Parkinsons

Den första transplanteringen av stamceller till patienter med Parkinsons sjukdom är snart inom räckhåll. Ett problem var länge att sådana celler i djurförsök gett ganska varierande resultat, trots att alla sett lika lovande ut från början.

Forskare från Lunds universitet har nu hittat källan till variationen och utvecklat ett recept som gör stamcellsproduktionen effektivare och bättre, och underlättar vägen fram till den första transplantationen på människa.

För två år sedan publicerade hennes forskargrupp en studie som visade att det var möjligt att producera dopaminceller från stamceller, och att dessa celler fungerade lika bra i hjärnan på försöksdjur som de celler som normalt finns där.

Förhoppningen var då att stamcellstransplantationer för Parkinsons sjukdom skulle kunna påbörjas inom några år. Dessa transplantationer planeras, när det blir dags, att göras bl.a. i Lund och Cambridge i form av försök på ett begränsat antal noga utvalda patienter.

Studien är gjord tillsammans med flera forskare från Karolinska Institutet, under ledning av professor Thomas Perlmann.   Fynden är tätt länkade till en andra studie från samma nätverk av forskare. Den handlar om genomanalys av den normala utvecklingen av dopaminproducerande nervceller i ett embryo, och publiceras samtidigt i Cell Stem Cell.

Källa: Lunds universitet

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Ett digitalt magasin om aktuell forskning