Kritik mot regeringens styrning av Sida

Regeringens styrning av Sida är omfattande, komplex och ibland även otydlig. Det menar Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, i en gemensam rapport.

Statskontoret och ESV har på regeringens uppdrag analyserat Sidas effektivitet, ledning, styrning, kontroll och uppföljning.

Analysen visar att regeringens styrning av myndigheten är omfattande, komplex och ibland otydlig, vilket gör det svårt för Sida att omsätta regeringens styrning i sin interna verksamhet. Även återrapporteringen blir svår, skriver Statskontoret och ESV i sin rapport.

Analysen visar också att regeringens process att ta fram strategierna brister i transparens, då målen i strategierna saknar motivering.

Statskontoret och ESV anser även att Sida till viss del brister i sin interna styrning och menar att såväl Sida som regeringen behöver bli mer transparenta med sina prioriteringar och vägval och förändra flera processer och arbetssätt.

Källa: Sida 1 december 2020

Tack vare vaccinering minskade dödsfallen dramatiskt

Det allmänna vaccinationsprogrammet(AVP) infördes i Sverige redan på 1940-talet i syfte att förebygga smittsamma sjukdomar. Programmet var först riktat mot behandling av tuberkulos men övergick så småningom mot andra sjukdomar som exempelvis smittkoppor, stelkramp, kikhosta, polio och mässling.

Genom vaccinationer har samtliga sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationssystemet minskat kraftigt i Sverige. För vissa sjukdomar har antalet rapporterade sjukdomsfall år 2018 sjunkit till noll sedan vaccinationer infördes.

Året innan allmän vaccination infördes var antal rapporterade sjukdomsfall för difteri 2 457, polio 549 och röda hund 10 720 fall.

År 2018 rapporterades noll sjukdomsfall för samtliga sjukdomar.

Forskarvärlden.se