Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet

En rapport från FOI ger en inblick i några av de svenska autonoma rörelsernas digitala närvaro.

Rapporten är den fjärde delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnat till regeringen.

Digitala miljöer är en allt viktigare arena för mänsklig kommunikation och genom att analysera dem skapas en större förståelse för hur tankegods sprids inom och mellan olika grupper.

– De autonoma miljöernas närvaro i digitala miljöer är svåra att studera av flera skäl, konstaterar Lisa Kaati, forskare vid FOI och projektledare för regeringsuppdraget.

Dels finns en stor mängd olika grupperingar och nätverk, som alla har olika mål och använder olika medel för att nå dem. Dels finns det inom miljöerna ofta en hög teknisk kompetens och de använder sig av avancerade tekniska lösningar som exempelvis krypterad kommunikation.

Autonoma miljöer används i denna studie som ett samlande begrepp för alla radikala, utomparlamentariska vänster-, antifascistiska-, djur- och miljörörelser. Studien beskriver ett antal fenomen som är utmärkande för dessa miljöer.
 

– Protester och våldsamma demonstrationer hör till de företeelser som kanske är mest förknippade med autonoma rörelser, konstaterar Lisa Kaati.

Den största delen av de autonoma rörelsernas digitala närvaro fokuserar på att mobilisera inför stora händelser och aktioner eller att informera om genomförda aktiviteter och sprida ideologiska budskap.
 Det finns många olika, mer eller mindre våldsamma, metoder som används av autonoma miljöer för att påverka samhället. Vandalisering, brandbomber och trakasserier är exempel på några av de vanligare aktionerna.
 Polisen en fiendegrupp
De autonoma miljöerna är säkerhetsmedvetna vilket är en av anledningarna till att de inte kommunicerar särskilt öppet i sociala medier.

Det är också tydligt att de ser polisen som en av sina fiendegrupper. Det finns exempel på digitalt material om såväl hur man ska agera vid kontakt med polisen som rapporteringar om våldsdåd som utförts mot polisen.

Ett annat fenomen som är kännetecknande för antifascistiska rörelser handlar om uthängning av personer genom publicering av namn, bild, personnummer och i många fall arbetsgivare för personer som deltar i aktiviteter organiserade av Nordiska motståndsrörelsen.
 Avslutningsvis kan man också påpeka att trots att kvinnor har en mer framträdande roll i de autonoma miljöerna än i många andra extrema grupperingar så är män överrepresenterade i de autonoma miljöerna framför allt när det gäller våldshandlingar.

Om data i studien
Det studerade materialet är hämtat endast från öppna forum, där man kan anta att den som publicerat texten är införstådd med att texten därmed blir tillgänglig för allmänheten.

Inga data är hämtade från lösenordskyddade sidor, privata Facebook-sidor eller andra sociala medier där användaren vidtagit åtgärder för att hålla materialet inom en sluten krets.

Data som laddats ner lagras i en kodad form och är inte reversibel. Ingen information om individuella användare eller deras användarnamn lagras. Läs mer om etik och analys av data från sociala medier i kapitel 2.1 i rapporten.

Källa: FOI 2018-05-14