Digitala vittnesbilder och kampen för mänskliga rättigheter

Krig, tortyr och politiskt våld dokumenteras fotas idag med mobilkameror och delas på sociala medier. Vad betyder detta för arbetet med mänskliga rättigheter?

Syftet med detta forskningsprojekt är att öka vår förståelse av det allt viktigare samspelet mellan digitala ögonvittnesbilder och den lokala och globala kampen för att värna mänskliga rättigheter.

Det digitala medielandskapet kännetecknas av att en allt större mängd och bredd av aktörer nästan rutinmässigt dokumenterar krig, tortyr, politiskt våld och humanitära kriser i ögonvittnesbilder som delas på sociala medier. Nya digitala bildteknologier och plattformar utmanar traditionella synsätt på hur arbetet med att dokumentera, driva kampanjer mot, och åtala brott mot mänskliga rättigheter fungerar, och vem som utför det.

På senare år har ögonvittnesbilder hämtade från sociala medier legat till grund för att personer har åtalats och dömts i svenska och tyska domstolar för krigsbrott i Syrien. 2000-talets globala proteströrelser, inklusive valprotesterna i Iran 2009, de arabiska upproren och Black Lives Matter-rörelsen, vittnar också om hur avgörande digitala ögonvittnesbilder har blivit, inte bara för att dokumentera och publicera orättvisor, men också för att hävda själva rätten att ha rättigheter.

Många kommentatorer har välkomnat denna utveckling som en demokratisering av arbetet för mänskliga rättigheter, men än så länge saknas systematiska empiriska studier av hur dessa nya populära former och praktiker av politiskt bildskapande faktiskt nu omskapar, och själva omskapas av, dominerande institutionella normer och praktiker för mänskliga rättigheter. Detta forskningsprojekt avser att adressera denna kunskapslucka.

Projektet kommer att använda en etnografisk metod baserad på intervjuer och studier av mediepraktiker, för att undersöka:

  1. hur ledande internationella organisationer för mänskliga rättigheter använder sig av och definierar ögonvittnesbilder som ett bevisverktyg i sitt kampanjarbete
  2. hur ögonvittnesbilder används och definieras som rättsliga bevis i domstolar
  3. hur de gräsrotsaktivister som skapar och delar dessa ögonvittnesbilder själva definierar och mobiliserar rättvisepotentialen i dessa bilder.

Sammantaget ska dessa olika delstudier ge en ökad empirisk och teoretisk förståelse av hur digitala ögonvittnesbilder på olika sätt utvecklar och utmanar traditionella ramverk för mänskliga rättigheter och dessas förmåga att svara på och avhjälpa globala orättvisor och maktmissbruk. 

Projektledare: Kari Andén-Papadopoulos, professsor i medie- och kommunikationsvetenskap

Källa: Institutet för framtidsstudier