Holland ansluter till ‎ESS-projektet

Den holländska permanenta kommittén för landets storskaliga vetenskapliga infrastrukturer tillkännagav i  mitten av december 2016 att ESS har inkluderats i landets nationella färdplan.

Det strategiska dokumentet som skrevs under före jul  gör att Sverige nu kommer ett steg närmare ett fullt medlemskap i den europeiska samarbetsorganisationen Spallation Source ERIC.‎

‎Holländska forskare och tekniska experter samarbetade med ESS redan i den tidiga uppbygg­nads­fasen av projektet.

På den tiden bidrog landet genom  Delft University of Technology (TU Delft) tillsam­mans med universitetet i Groningen till utveckling av flera instrument som nu byggs vid ESS i Lund.

Enligt den europeiska forskningsorganisationen ESFRI kommer ESS i Lund att bli världens mest kraftfulla neutronkälla.

De preparat som ska undersökas bestrålas med intensiva pulser av neutroner. De bromsas ner till användbara energier  med hjälp av moderatorer. Neutronerna förs sedan vidare genom olika ledare, fram till proven som ska studeras. De består av olika material och ytor.

Neutronerna sprids därefter vidare från proven och registreras av olika instrument inför analys. ESS-bygget beräknas kosta cirka 1,8 miljarder euro och få en årlig driftskostnad på runt 140 mil­jo­ner euro.

ForskarVärlden

Se även artikeln Omtalad forskningsanläggning…

Svenska pappor visas internationellt

Foto/Svenska Institutet

I fotoprojektet ‘Swedish Dads’ samarbetar Svenska institutet med fotografen Johan Bävman. Hans bilder av svenska pappor på föräldraledighet ställs nu ut på flera håll i världen.

SI inledde samarbetet med fotografen Johan Bävman under 2016. I fotoutställningen Swedish Dads porträtteras 25 föräldralediga pappor i bild(se ovan) och text. Johan Bävman tar reda på varför dessa pappor har valt att stanna hemma med sina barn, vad den erfarenheten har givit dem och hur deras relation med både partner och barn har förändrats.

Projektet har även kompletterats med en film  av Moa Karlberg, som fått stor spridning i sociala medier – ett tydligt tecken på att jämställdhet är ett relevant tema runt om i världen.

Utställningen har hittills visats i bland annat Vietnam, Kina, Rumänien och Zimbabwe, och kommer att visas i ytterligare ett tiotal länder under 2017.

Ett syfte med Swedish Dads är att visa vilka effekter ett jämställt föräldraskap har på både individer och samhälle. Under sin egen föräldraledighet saknade Johan Bävman information om föräldraskap från en pappas perspektiv.

”Genom att få ta del av andra mäns tankar och idéer om föräldraskap kanske fler män börjar reflektera över sin roll som pappa och partner”, säger Johan Bävman. ”Det tycker jag är ett viktigt steg på vägen mot ett mer jämställt samhälle.”

Utställningen visas också på Svenska institutet i Paris till den 19 mars 2017.

Källa: Svenska Institutet

Den subventionerade oljeproduktionen ökar i USA

‎Produktionen av olja i USA har stigit dramatiskt under de senaste 10 åren. Den här utvecklingen drivs av den snabba teknikutvecklingen av hydraulisk spräckning och horisontell borrning, enligt en studie från Stock­holm Environment institute(SEI).

USA producerar nu mer råolja än det någonsin har gjort– över 3,4 miljarder fat under 2015. USA är världens ledande olje- och gasproducent.‎

‎Men den här oljebommen har inte varit billig. Enbart de federala skattesubventionerna har bidragit med miljarder dollar varje år till oljeprducenterna.

Inklusive det breda utbudet av federala och statliga sub­ven­tioner som många amerikanska företag får, uppskattas det totala stödet till produktionen av olja i USA uppgå till cirka 18 miljarder USD varje år.‎

-Nästan hälften av konstaterade, ännu inte utvecklade amerikanska oljeresurser är beroende av sub­ventioner för att bli ekonomiska, säger Peter Erickson, huvudförfattare och senior forskare på SEI, baserad i Seattle‎, och fortsätter:

-Världens politiska ledare har erkänt att det är bråttom med klimatåtgärder och att vi ska röra oss bort från fossila bränslen, enligt Parisavtalet. Varför investerar vi då miljarder av skattebetalarnas pengar för att ‎‎öka‎framtida oljeproduktion? Därmed subventionerar vi också ökade koldioxidutsläpp även när vi försöker minska dem, konstaterar Peter Erickson.

Källa: SEI(Stockholm Environment institute)

Energikommissionens förslag till regeringen

Den 9 januari, överlämnade Energikommissionens ordförande Bo Diczfalusy utredningens betänkande Kraftsamling för framtidens energi till energiminister Ibrahim Baylan.

Det innehåller 12 förslag och 30 bedömningar, och baseras på den ramöverenskommelse om ener­gipolitiken som slöts mellan fem partier (S, M, MP, C och KD) den 10 juni 2016.

– Sverige har goda förutsättningar för att vara världsledande i omställningen till ett förnybart energi­system. Energikommissionens betänkande och slutsatser är dels viktiga för omställningen men ock­så viktiga för att säkra stabil och prisvärd tillgång till el till hushåll och industri under omställning­en, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.

Energikommissionen föreslår bland annat följande mål:

  • Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. En viktig utgångspunkt för förslagen är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp.
  • Energikommissionen lämnar en rad förslag och bedömningar för att göra det möjligt att nå målen. De innebär bland annat: Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030. Det ska också utredas om havsbaserad vindkraft kan få bättre ekonomiska villkor genom att anslutningsavgiften till näten slopas.Kärnkraftsskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017. De innebär bl.a. att:
  • De principer om förutsättningarna för planering av nya kärnkraftsreaktorer som Alliansregeringen föreslog ligger kvar.
  • Fastighetsskatten på vattenkraft sänks.

Källa: Rosenbad

EU-kommissionär vill stoppa rysk gasledning

EUs energi- och klimatkommissionär Miguel Arias Cañete skulle stoppa den omdebatterade gas­led­ningen Nord Stream 2 om han kunde, sa han nyligen i en intervju för Ekot, Sveriges Radio.

Enligt Miguel Arias Cañete finns det inte några affärsmässiga skäl att bygga gasledningen eftersom all EU:s elektricitet ska komma från förnyelsebara källor 2050.
Miguel Arias Cañete medger att unionen kan behöva även fossila energikällor i en övergångsperiod. Men att bygga en infrastruktur som det inte finns något framti­da behov av har inte någon affärs­mäs­sig lo­gik, säger han.
Den nya gasledningen, från Ryssland, under Östersjön beräknas kosta 11 miljarder dollar (cirka 90 miljarder kro­nor) att bygga. Nord Stream 2 räknar med att den ska kunna tas i bruk 2019. Pro­jektet drivs av det statskontrollerade ryska gasmonopolet Gazprom.
Ett försök av Gazprom att bilda ett konsortium med fem energijättar från EU-länder stoppades av Polens regering i augusti 2016. Kommissionen granskar nu EUs regelverk för att se om det finns någon laglig väg att stoppa projektet.

Källa: Sveriges Radio december 2016