Energikommissionens förslag till regeringen

Den 9 januari, överlämnade Energikommissionens ordförande Bo Diczfalusy utredningens betänkande Kraftsamling för framtidens energi till energiminister Ibrahim Baylan.

Det innehåller 12 förslag och 30 bedömningar, och baseras på den ramöverenskommelse om ener­gipolitiken som slöts mellan fem partier (S, M, MP, C och KD) den 10 juni 2016.

– Sverige har goda förutsättningar för att vara världsledande i omställningen till ett förnybart energi­system. Energikommissionens betänkande och slutsatser är dels viktiga för omställningen men ock­så viktiga för att säkra stabil och prisvärd tillgång till el till hushåll och industri under omställning­en, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.

Energikommissionen föreslår bland annat följande mål:

  • Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. En viktig utgångspunkt för förslagen är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp.
  • Energikommissionen lämnar en rad förslag och bedömningar för att göra det möjligt att nå målen. De innebär bland annat: Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030. Det ska också utredas om havsbaserad vindkraft kan få bättre ekonomiska villkor genom att anslutningsavgiften till näten slopas.Kärnkraftsskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017. De innebär bl.a. att:
  • De principer om förutsättningarna för planering av nya kärnkraftsreaktorer som Alliansregeringen föreslog ligger kvar.
  • Fastighetsskatten på vattenkraft sänks.

Källa: Rosenbad