Omtalad forskningsanläggning kan läggas på is

Det i särklass största forsknings- och infrastrukturprojektet som har planerats i Sverige, European Spalla­tion Sour­ce (ESS) i Lund riskerar att läggas på is.

Ett flertal av de deltagande länderna har fortfarande inte skrivit under några bindande avtal om fi­nan­sie­ring av bygget av den omtalade an­lägg­ningen.

Strax före jul skickade Kungliga Vetenskapsakademien ett brev till regeringen , om ESS-projektet. I brevet uttrycker akademien oro för finansieringen.

Lunds universitet spelar en central roll i ESS-projektet men har ännu inte fått några särskilda medel av rege­ringen till projektet och uttrycker oro för sin forskning.

I senaste numret av Universitetsläraren, medlemstidning för Sveriges universitetslärarförbund, kom­menterar Ewa Wiberg, som är prorektor på Lunds uni­ver­sitet:

-Vi kan ju inte bara vara med och finansiera driften av anläggningar som tillsammans kostar mer än två Öresundsbroar, vi måste också ha en möjlighet att forska på dem.

Istället för att under en tioårsperiod bidra med 550 miljoner kronor till ESS kan Lunds universi­tet tvingas betala 282 miljoner kronor redan nu.

Bakgrunden till akademiens och Lunds universitets oro beror bland annat på att den totala fi­nan­si­e­ringen av ESS-projektet ännu inte är säkrad av de medverkande län­derna.

Finansieringsavtalet borde ha skrivits under vid årsskiftet 2013/2014 då skulle bygget av an­lägg­ningen ha kun­nat inle­das till sommaren.

Men av­talet är ännu inte påskrivet av Estland, Frankri­ke, Island, Italien, Lett­land, Litauen, Ne­der­län­de­rna, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Ung­ern.

Det länderna hittills har undertecknat är varken rättsligt eller ekonomiskt bindande avtal, utan en­dast av­siktsförklaringar.
Om dessa länder inte går in som finansiärer, som planerat, har Sverige åtagit sig att täcka upp till 85 pro­cent av totalkostnaderna för projektet. Alternativet är att lägga projektet på is.

ForskarVärlden.se