Universiteten präglas av specialisering som ris­ke­rar att slå över i isolationism

Bok januari 28 janSamspel mellan biologi och kultur är centralt för den vetenskapliga kunskapen om människan och bör genomsyra såväl biologiska som samhällsvetenskapliga utbildningar, skriver Jonas Olofs­son, docent i psykologi, och Johan Örestig, fil. dr. i sociologi, i sin bok.

Med sin bok ”Evolutionsteori och människans natur” vill forskarna bi­dra till att överbrygga olika kulturer inom forskningen genom att ge naturvetare, samhällsvetare och humanister en gemensam kunskapsbas i evolutionsteori, genetik, neuropsykologi och biolo­giskt inspirerad samhällsforskning.

Jonas Olofsson och Johan Örestig anser att den svenska universitetsvärlden idag präglas av en hög grad av specialisering, vilket ris­ke­rar att slå över i isolationism. Det har gjort att vi halkar eft­er i förståelsen av hur män­ni­skans biologi samspelar med hennes so­cia­la, kulturella och psykologiska erfarenheter. Särskilt påtagligt är att det biologiska perspektivet är från­varande inom svensk huma­niora och samhälls­vetenskap, skriver de.

Enligt forskarna fortsätter svenska högskoleutbildningar i hög grad att reproducera de ”två kultu­rer” som beskrevs av C.P. Snow på 1950-talet. Utbildningssystemet producerar därmed biologer, hjärn­forskare och psyko­loger som ofta saknar en god förståelse för sina ämnens historiska ut­veck­ling och samhälleliga roll, och dessutom samhällsvetare och humanister med svaga kunskaper om evo­lu­ti­ons­teori, genetik och neurovetenskap.

ForskarVärlden.se