Tickande miljöbomb längs våra kuster

Uppskattningsvis finns det mer än 8000 fartygsvrak runt om i världen. I Sverige räknar man med att det finns ett trettiotal potentiellt miljöfarliga vrak längs kusten.

Många vrak har legat under ytan under lång tid och eftersom det saknas ägare till dem är det ingen som vill ta ansvar för den kostsamma saneringen.
–  Det saknas pengar och det finns ingen som äger vrakfrågan. Det vi skulle vilja är att en myn­dig­het utses som ansvarig för vraken och får en årlig påse pengar. Då kan de prioritera saneringsin­sat­ser och ta sig an de vrak som bedöms utgöra det största miljöhotet, säger Fredrik Lindgren.

Han har nyligen disputerat på Chalmers och varnar för att fartygsvraken är en tickande miljöbomb. Det är inte bara de medialt uppmärksammade större oljeläckagen som spelar roll här, menar han, även mindre läck­age, när det sipprar ut olja under lång tid, är farliga för miljön.

Mindre organismer, som våra matfiskar lever av, riskerar att dö av dessa miljögifter och då försvin­ner även fisken. Större läckage innebär också att sjöfåglar och bottenlevande djur dör och det kan bli obehagligt även för oss människor att bada i havet på grund av oljeförorening­arna.
Hur mycket olja det är som vraken innehåller är det ingen som vet, men forskare uppskattar mäng­den till allt mellan 2,5 och 20 miljoner ton olja. Enligt Fredrik Lindgren kan ett större utsläpp ske när som helst och få lik­nande konsekvenser som vid en tankerolycka.
– Vi vet att det i dagsläget pågår mindre kontinuerliga läckage från vrak, men förr eller senare kom­mer det även att inträffa större läckage och de blir dyrare att sanera, säger Fredrik Lindgren.
Källa: Chalmers tekniska högskola