Allt mer ”forskningstung” högskola med färre nybörjare

Mösspåtagning Carolina RedivivaAntalet nyinskrivna på grundnivå på högskolan har fortsatt att minska. Fler studenter satsar på att läsa hela program än enskilda kurser. Det visar en aktuell årsrap­port från UKÄ.

– Antalet inres­ta, utländska studenter, fortsatte att minska kraf­tigt, sa Marie Karl­roth an­svarig för ana­lysavdelningen på UKÄ, när hon presenterade rapporten.

Det var en markant föryngring av antalet nybörjare på högskolan 2013. Endast 12 procent var 30 år eller äldre. En förklaring till minskningen är förändrade antagningsregler.

2013 prioriterade allt fler studenter utbildningar som gav examina, det vill säga de föredrog att stu­dera på utbildningar inom pro­gram.

Det är två tendenser som utmärker högskolans utveckling under senare tid. Det ena är att hög­sko­lan har blivit mer internationellt präglad med globala rekrytering i allt högre grad.

-Det här har vi konstaterat under flera år när det gäller studentrekryteringen, till utbildning på såväl grund­nivå och avancerad nivå som forskarnivå, sa Marie Karl­roth.

Det gäller även högskolans personal, som har ett större inslag av utländsk bakgrund än den svenska befolkningen i övrigt.

Den andra tendensen är att högskolan har blivit allt mer ”forskningstung”. Svenska lärosäten har under många år varit inne i en expansiv period med ökande intäkter,

-Det är främst forskningsintäkterna som har ökat. På utbildningssidan har det varit stora vo­lym­mässiga svängningar, sa Marie Karlroth.

De senaste årens utveckling mot färre nybörjare i högskolan och ökat fokus på forskning har för­stärkts ytterligare under 2013 men i betydligt lugnare takt.

Av totalt 345 500 registrerade studenter i Sverige 2013 var 7 procent ”inresande”. Det innebar en minskning med 6 000 utländska studenter sedan året innan.

Trots ökade forskningsin­täkter på högskolan så minskade antalet forskarstuderande. Men det var en ”topp” av forskarstuderande 2012.

2013 var antalet nybörjare på högskolan nere på samma nivå som 1998. Det har blivit allt fler lek­to­rer och professorer men färre adjunkter.

Kenneth Leverbeck

juni 2014