EU-förslag till gränslös energiunion diskuterades

EU:s framtida energipolitik diskuterades på ett seminarium i Europahuset, Stockholm i mitten av ap­ril. Det hölls på ini­tiativ av Peter Eriksson (MP), EU-­parla­men­ta­riker.

-Energifrågorna är stora inom EU och det finns planer på en framtida energipolitik. Men ännu görs det inte så mycket konkret. Energifrågan be­höver föras ut till folket och diskuteras, sa han.

Den 25 februari offentliggjorde EU sina förslag om den framtida energipolitiken. Den beskrivs som den femte friheten inom EU.

EUs ambition är att skapa en framtida energiunion. Förslagen visar hur strategin kan komma att ut­formas. Numera ses många EU-län­ders starka beroende av energileveranser från Ryssland som ett problem.

Katarina Areskoug, som är chef för EU-kommissionen i Sverige, presenterade förslagen på semina­riet och bakgrunden till initiativet.

-Idag har vi en fragmentiserad energimarknad. med egna regler i varje land. 75 procent av bostäder­na i EU har dessutom dålig energieffektivitet, sa hon.

Katarina Areskoug beskrev EUs förslag som en av de största portföljerna inom energiområdet nå­gon­sin.

Förslagen till framtida energipolitik innefattar en rad områden – att öka EUs försörjningstrygghet inom energiområdet, öka stödet till LNG (liquid natural gas) och skapa be­redskapsplaner.

-De handlar också om att öka inte­grationen av energimarknad och infra­struk­tur, skapa gemensamma regel­verk inom energiområdet men också att sluta nya avtal om energileveranser från länder i andra regio­ner.

EUs mål till 2030 är att öka sammankopplingen inom energiområdet mellan EU-länderna. Katarina Areskoug betonade vikten av att bygga samman energimarknaden i Europa.

ECB är en viktig aktör inom det här sam­manhang­et. En fond behöver skapas för strategiska in­ves­te­ringar i energiprojekt. Energiområdet omges av oli­ka lagstiftning i skilda EU-länder.

-Titta på snedvridningen av energimarkna­den. Regionalt samarbete behövs också. Avregle­ringen av energimark­na­den kommer att ta tid, konstaterade Katarina Areskoug.

Kenneth Leverbeck