”Glömda” gener påverkar personligheten

Även små djur som skalbaggar har personlighet. Ny forskning visar att den påverkas av ett samspel mellan de två skilda genuppsättningar som finns hos alla organismer med cellkärna.

Förutom den stora nukleära arvsmassan som hos människan innehåller omkring 25 000 gener, ärvda till hälften från mamman och hälften från pappan, har alla organismer också en uppsättning med en­dast ett 30-tal gener i cellens mitokondrier. Dessa ärvs bara från mamman.

Tidigare har man trott att variation i generna i mitokondrierna inte har någon större påverkan på vå­ra liv. Nu är det känt att de är involverade i livsviktiga processer som energiproduktion och ämnes­omsättning.

Forskarna studerade beteenden hos 900 baggar från olika populationer som antingen hade kvar sitt ur­sprungliga mitokondriegenom eller via korsning fått ett nytt.

Korsningen simulerade det som händer om en individ flyttar till en ny population av baggar och pa­rar sig med dem.

Det visar sig att de djur som på så vis fått en ny kombination av gener betedde sig annorlunda och hade fått en an­nan personlighet.

Källa: Linköpings universitet