KTH och MIT samarbetar om framtidens stad

Foto/MIT Cambridge “ och konstnären Mark di Suveros verk ” Aesop’s Fables II”.

KTH och MIT i Boston inleder ett forskningssamarbete kring stadsplanering och stadsutveckling. Där ingår Stockholm stad i fokus för denna forskning.

Navet för forskningen blir organisationen KTH- MIT Senseable Stockholm Lab.

Tillsammans ska forskargruppen söka svar, hitta mönster, mekanismer och analysera data kring för staden viktiga frågor, samt hitta nya lösningar som kan bidra till Stockholms utveckling och planering.

Genom olika metoder ska man söka svar på utmaningar som en växande stad står inför, där hållbarhet och teknisk utveckling ska gå hand i hand.

–Att det blev just MIT är givetvis en bonus. KTH och MIT matchar varandra väldigt väl och överlappar varandra forskningsmässigt. Det är just det centrala, säger Ann Legeby.

Hon är professor i tillämpad stadsbyggnad, och en av de sex forskare från Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH som i dagsläget är tänkta att ingå i samarbetet.

Ann Legeby betonar att samarbetet med MIT bygger på samskapande, vilket innebär att forskarna tillsammans ska bestämma och bygga den forskning som ska bedrivas utifrån Stockholm stad och andra samarbetsaktörers behov.

Tanken är att samarbetet som helhet ska leda till nya lösningar och metoder för den smarta staden med avseende på exempelvis transporter, rörlighet, energi, vattenförsörjning och beteendemönster.

-Vi kommer att titta på hur staden mår, hur den används, hur interaktionen och friktionen i en stad ser ut och hur man kan skapa en bättre stad med hjälp av teknik, planering och design. AI blir den lins med vilken vi strukturerar stora mängder data, säger Anders Karlström, professor i transportmodellering och samhällsekonomi.

Källa: KTH, 5 mars 2019