Kycklingdiet istället för biff bättre för klimatet

Nötkött på matbordet är en av de stora klimatbovarna. Men man måste inte bli vegan för att klara miljömålen. En kost som innehåller proteiner från fågel, är ett smart och billigt sätt att minska vår klimatpåverkan.

Det är slutsatserna i David Bryngelssons doktorsavhandling om markanvändning och klimatföränd­ringar, från den 18 mars vid Chalmers tekniska högskola.

De senaste 20 åren har svenskarna ökat sin nötköttskonsumtion med över 50 procent. Ännu är vi in­te ifatt USA men trenden går mot allt allt fler människor äter allt mer nötkött. En trend som går stick i stäv med målet att begränsa temperaturökningen till 2 grader.

Boskapsuppfödning står redan idag för hela 15 procent av de klimatgaser som vi människor ger upphov till. Den kost vi är vana vid i Sverige och i andra rika länder är helt enkelt inte är förenlig med klimatmålen, säger David Bryngelsson.

Man kan ha etiska invändningar mot kycklingindustrin, menar han, men klimatvinsten med kyck­lingdiet kvar­står även med mer djurvänliga produktionsmetoder. Tekniska förbättringar i produk­ti­ons­kedjan kan i viss mån minska matsektorns klimatpåverkan men trots det ger nötdjur mest mil­jö­proble­m.

Det är svårt att ändra på att nötdjur kräver mycket mat och att de släpper ifrån sig metangas. Dess­utom skövlas idag stora arealer skog för att ge plats åt den ökan­de mängden köttdjur, vilket också drabbar klimatet.

Källa: Chalmers tekniska högskola