Män styr städers utformning

IMG_2707Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Resor och snöröjning är två bland flera tydliga ex­empel på de visar en avhandling från KTH.

Christian Dymén, som forskat kring genus och stadsplanering på KTH, menar att genusperspektiv i planeringsprocessen inte bara leder till mer jämställda stadsmiljöer utan också kan påverka kom­mu­ners klimatarbete i positiv riktning. Kunskap om genus kan alltså stärka klimatarbete.

Han nämner ett par exempel för att förklara hur strukturer kring genus styr hur vi använder stads­mil­jöer.

– Hur man förflyttar sig och reser är ett område med tydliga könsskillnader. Egen bil, kollek­tivtra­fik, långa eller korta resor? Kvinnor arbetar i större utsträckning inom vård, omsorg och skola i den egna kommunen. Slutar man sent på ett äldreboende kan det vara omöjligt att ta sig hem kollektivt eftersom bussen har slutat gå för dagen. Mäns traditionella rörelsemönster är det som fått utrymme i planeringen av hur man ska kunna röra sig mellan hemmet och arbetet, så för lite längre avstånd är kollektivtrafiken oftast rätt bra, säger Christian Dymén.

Källa: KTH