Nya personuppgiftslagstiftningen i Europa – problem för registerforskningen

I samband med Europadagen utanför EU-parlamentet i Bryssel
Den nya persondataskyddsregleringen som Europaparlamentet nu föreslår ska ersätta de nationella la­gar­na inom detta område. Pressfoto/EU

Europaparlamentet föreslår en ny europeisk persondataskyddsreglering som om den genomförs kan ersätta personuppgiftslagen. Förslaget som för Sveriges del innebär problem på flera områden, stöds av majoriteten i parlamentet.

Det skriver Olof Nyrén, Magnus Stenbeck och Henrik Grönberg i en artikel i European Journal of Epidemiology. Den nya persondataskyddsreglering som föreslås av Europaparlamentet ska ersätta de nationella la­gar­na på området. För svensk del kan den komma att ersätta Personuppgiftslagen.

Även om Sverige motsätter sig detta finns det små chanser att behålla vårt gamla system i framti­den, eftersom en majoritet av medlemsländerna stödjer inrättandet av gemensamma regler, skriver Olof Nyrén, Magnus Stenbeck och Henrik Grönberg.

Det nyinrättade Europaparlamentet kommer att få till uppgift att förhandla med ministerrådet om den exakta lydelsen av den föreslagna förordningen.

Artikelförfattarna slår fast att det inför detta är viktigt för Sveriges del att slå vakt om de regler som gör att den registerbaserade och annan forskning, som använder sig av personuppgifter, kan bedri­vas.

Det handlar om att de förbättringar av de svenska reglerna som kommer att föreslås av Bengt Wes­terbergs sittande Registerforskningsutredning – läggs fram den 26 juni 2014 – ska kunna genomfö­ras.

Det finns enligt artikelförfattarna flera alarmerande delar i parlamentets förslag. Det allvarligaste är att det som kan kallas ”forskningsundantaget” saknas. I nuvarande regler finns ett undantag från den så kallade ändamålsbegränsningen vad gäller forskning.

Det gör att man efter etikgodkännande får använda persondata för specificerade forskningsändamål, även om uppgifterna från början samlats in för andra ändamål.

Källa: SND – Svensk Nationell Datatjänst

Se även Nya etiska regler hotar registerforskningen