Öppning för registerbaserad forskning

Det förslag som för närvarande diskuteras av EU:s ministerråd, Europaparlamentet och EU-kom­mis­sionen innehåller öppningar för den registerbaserade forskningen.

Detta enligt en analys från advokaterna Charlotte Nörklit och Camilla Appelgren på Calissendorff Swarting.

I juni i år kom EU:s ministerråd med sin ståndpunkt om förslaget till dataskyddsförordning. Rådets förslag innebär en mer liberal inställning där man förenklar användningen av personlig data för fö­retag och organisationer. Förslaget ligger betydligt närmare det ursprungsförslag som presenterades av EU-kommissionen.

Enligt analysen förbättrar förslaget bland annat möjligheten för den registerbaserade forskningen, genom att det tillåter un­dantag från samtyckeskravet för forskning om ett sådant undantag är nöd­vän­digt för det specifika ändamålet.
För närvarande pågår trepartsförhandlingar mellan EU:s ministerråd, Euro­pa­parlamentet och EU-kommissionen för att parterna ska komma överens om detaljerna i förordning­en. Målet är att få till stånd en överenskommelse före årsskiftet. Håller tidsplanen kommer de nya reglerna.

Källa: Läkemedelsmarknaden.se

Se tidigare artikel i ämnet