Östersjöns djupbottnar tömda på fosfor

Övergödningen av Östersjön till följd av utsläpp av näringsämnen har länge ansetts förvärras av att bottensedimenten läcker ut fosfor till vattenmassan.

Nu visar forskare från IVL, Svenska Miljöinsti­tutet, att förråden av rörlig fosfor i de djupa bottnarna (under 70 meters djup) i prin­cip är tömda.

Detta i sin tur beror på att mer eller mindre permanent syrebrist varit rådande i bottenvattnet under flera decennier.

När vi jämför bottnarna i den egentliga Östersjön med dem i Bottenhavet ser vi att fosformäng­derna är många gånger högre norr om Ålands hav. I Bottenhavet är sedimenten syresatta vilket gör att den mesta av den rörliga fosforn sitter fast, säger Mikael Malmaeus en av forskarna bakom stu­dien.

Att så mycket fosfor har läckt ut ur sedimenten är en anledning till att Östersjön är övergödd, med algblomningar och andra negativa konsekvenser. Samtidigt finns möjligheten att de djupare bott­narna skulle kunna binda tillbaka en del av den fosfor som idag befinner sig i vattenmassan, om syreförhållandena skulle förbättras.

De miljöförhållanden som idag råder i Bottenhavet visar i någon mening vad åtgärderna för att minska övergödningen till Östersjön syftar mot. Vi ser att en förutsättning för att minskad närsalts­tillförsel ska ge en önskvärd effekt inom överskådlig tid är förbättrade syreförhållanden i botten­vattnet, säger Mikael Malmaeus.

Studien, som bygger både på nyinsamlade data och äldre material, redovisas i en artikel i senaste numret av Tidskriften Vatten.

Källa: IVL