Psykologisk behandling på internet kan frigöra resurser

Internetbaserad psykologisk behandling uppvisar stora effekter och kan frigöra terapeutresurser så att fler patienter kan få hjälp av primärvården. Det framgår av en avhandling från Göteborgs universitet.
Marie Kivi, själv primärvårdspsykolog, baserar sin avhandling på ett projekt som involverat arton vårdcentraler i Västra Götaland. En grupp patienter som fick internetbaserad behandling jämfördes med en grupp som fick sedvanlig behandling. Resultaten visar att internetbaserad behandling också i primärvården är lika effektiv som den sedvanliga behandlingen. Men alla patienter svarar inte likadant på de olika behandlingsalternativen.
– När vi tittar närmare på den internetbaserade behandlingen ser vi att hälften av dessa patienter svarar bra och får en god effekt, säger Marie Kivi.
– Vi kan innan behandlingen inleds inte hitta någon enskild faktor som särskiljer de patienter som svarar på behandlingen från dem som inte gör det, säger Marie Kivi. Men de som svarar på behand­lingen jobbar mer med de olika komponenterna i det paket internetbehandlingen består av.
Bland dem som svarar på behandlingen syns också effekter tidigt. Liknande mönster har forskare sett även kring andra terapimetoder, som bedrivs ansikte mot ansikte.
– Det kan alltså vara så att om patientens depression inte minskar relativt tidigt, bör psykologen överväga att anpassa behandlingen, eller helt byta till en annan. Internetbaserad behandling är effektiv och väl fungerande, men liksom all annan behandling passar den inte alla, säger Marie Kivi.
De goda resultaten från studien pekar på att metoden skulle kunna frigöra stora resurser inom primärvården ifall den infördes brett.
– Man brukar uppskatta att ungefär en tredjedel av alla besök i primärvården är kopplade till psykologiska problem eller psykiska sjukdomar. Att internetbehandling fungerar bra även på vårdcentraler kan bli till stor nytta för patienterna, säger Marie Kivi.
Källa: Göteborgs universitet