Tekniska framsteg, framtida hot och statistiska analyser

Here be dragonsI sin bok Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity (Oxford Univer­sity Press, 2016) argumenterar forskaren Olle Häggström för att vi behöver agera med helt annan grad av fram­synt­het än vad som sker idag.

Olle Häggström är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola. Syftet med boken är att kart­lägga potentiella faror som mänskligheten kan stå inför, så att vi kan närma oss framtiden på ett mycket mer ansvarsfullt sätt än vad som sker idag.

Författaren menar att radikala teknologier inom t.ex. bio-, nano- och IT-området utlovar enorm po­tential till ekono­misk vinning och förbättrade villkor för mänskligheten. Men att nya tekniker ock­så kan föra med sig bety­dan­de faror; inklusive risk för mänsklighetens un­dergång.

Enligt Olle Hägg­ström brister det ofta i den statistiska analysen i vetenskapliga studier. Dessa bris­ter är så van­liga att de utgör en allvarlig flaskhals vid produktion av god ve­ten­skap, menar han.

Det här har också lett till en omfattande debatt bland forskare inom en rad ämnesområden. De flesta är ense om att något är på tok men att åsik­ter­na går isär om vad som behöver gö­ras.

Vissa experter vill gå så långt som att förbjuda bruket av en del klassiska statistiska beräk­nings­me­toder.

Författaren varnar för att vissa tekniska innovationer som ligger framför oss faktiskt kan göra livet på Jorden sämre och i ex­tremfallet leda till utrotning av mänskligheten.

I sin bok ger Olle Hägg­ström olika scenarier; hot från utomjordingar, att Large Hadron Collider (LHC) pro­ducerar ett okontrollerbart svart hål, men också om en ökad an­vänd­ning av hu­mant till­växthormon som ger obehagliga konsekvenser för livet på jorden.

Som exempel ger han också ett scenario från år 2056 då forskare har skapat den första datorn med över­mänsklig intelli­gens. Program­me­rare har dessutom dristat sig till att utbilda datorn i etik.

Syftet är att ma­ximera den individuella lyckan i uni­ver­sum.

Datorn får i uppgift att ta reda på vilka individer som inte är glada och åtgärda detta; maskinen be­stämmer sig istället för att utrota dem. Det gör visserligen att den mätbara lyckan i universum på en gång ökar men samtidigt att det inte längre finns några män­niskor kvar som kan njuta av den.

Kenneth Leverbeck

februari 2016