Behovet av satellitsystem har ökat i Arktis

Arktis har undersökts ur ett säkerhetspolitiskt och rymd­teknologiskt perspektiv i en tvärveten­skap­lig studie vid Totalförsvarets forskningsinstitut(FOI).

Ett nytt Arktis håller på att växa fram. Aktiviteterna i området intensifieras, med ökad sjöfart, ener­gi- och mineralutvinning och utökad militära närvaron.

Det nya Arktis är i stort behov av effektivare infrastruktur för exempelvis telekommunikation. I en ny rapport från FOI av Niklas Granholm, säkerhetspolitisk analytiker och forskaren Christer An­ders­son vid FOI beskrivs den strategiska utvecklingen i Arktis samt de teknologiska möjligheterna och utmaningarna på rymdområdet.

– Vi har kombinerat våra analyser av de snabba strategiska förändringarna i området med den tek­nis­ka utvecklingen. Satellitbaserad infrastruktur för kommunikation och övervakning, som är fram­ta­gen inom ramen för internationellt samarbete, skulle bidra till säkerhets- och förtroendeskapande åt­gär­der. Både för den civila säkerheten som för den militära, säger Niklas Granholm.

Behovet av satellitsystem har ökat i Arktis. Samtidigt som den teknologiska utvecklingen på rymd­området har genomgått en stor förändring. I dag finns möjligheterna att ta fram mindre och billigare specialanpassade satellitsystem. Forskarna bedömer att dessa nya satellitsystem kommer att an­vän­das av flera länder tack vare lägre pris och förbättrad prestanda.

Källa: FOI