Förödande för klimatet att mäta framgång i tillväxt

Det är ingen bra idé att exportera den svenska välfärdsmodellen. Åtminstone inte som recept för att uppnå ett mer ekologiskt hållbart samhälle.

Det menar professor Max Koch, som leder en forskargrupp som kopplar samman klimatkrisen med välfärden.
Att Sverige trots hög bruttonationalprodukt har relativt låga koldioxidutsläpp beror delvis på att vi har vattenkraft – en konkurrensfördel som inte kan exporteras.

Det har länge funnits en hypotes om att de nordiska välfärdsländerna, särskilt socialdemokratierna, skul­le vara bäst lämpade att utveckla en ekologiskt hållbar stat.

På samma sätt som vi i våra länder anpassar oss till lagar och skatter som fördelar inkomsterna mer jämlikt, så skulle vi också vara mer benägna att anpassa vårt leverne till en mer ekologiskt hållbar livsstil.

Max Koch beslöt sig för att tillsammans med kollegan Martin Fritz från ett forskningsinstitut i Köln leta efter samband mellan ekologisk hållbarhet och politisk färg på regimen.

Nordiska länder fick föga förvånande bra betyg när det gäller social hållbarhet och jämlikhet. Invå­nare i socialdemokratiska länder kunde också i högre grad än i liberalt styrda länder tän­ka sig att sän­ka den allmänna levnadsstandarden för att förbättra miljön.

Men samma beredvillighet hade även invånare i länder med konservativt styre och dessutom i lika stor utsträckning som i socialdemokratiska länder.

I de konservativa länderna var man därtill mest villig att skriva under på påstå­en­det att det finns en koppling mellan hög ekonomisk tillväxt och stora koldioxidutsläpp.

Källa: Lunds universitet