Risken för antibiotikaresistenta bakterier ökar

Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande globalt problem och orsaken till att närmare 25 000 européer dör varje år. Enligt FOI är riskerna med en ökande antibiotikaresistens högaktuella även för Sverige.

På uppdrag av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har FOI skapat och till­sam­mans med flera expertmyndigheter analyserat ett scenario som visar på stora utmaningar med att möta den ökande förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier.

Scenariot, som innebär att fem procent av södra Sveriges befolkning i en framtid är smittade med antibiotikaresistenta tarmbakterier, bedömdes vara möjligt inom 10-15 år.

– Vi ville skapa ett utmanande och värsta troligt scenario med relevans för de myndigheter som i Sverige arbetar med frågan. Därför skapade vi ett tvärsektoriellt scenario där tarmbakterien E. coli med resistens mot karbapenemer (typ av antibiotikum) sprids hos människor, djur, via livsmedel och i miljön. Bedömningen att fem procent av befolkningen skulle kunna vara bärare av den re­si­stenta bakterien inom 10-15 år var både förvånande och skrämmande, säger Anna Lindberg, ana­lytiker på FOI.

Sverige är aktivt både nationellt och internationellt med förebyggande arbete för att minska smitt­spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Resultaten från scenarioworkshopen visar att det finns utrymme för än mer arbete i samtliga sektorer. Men förändringen måste inte bara ske i Sverige utan även på en global nivå.

– Får man inte kontroll på situationen internationellt blir det väldigt svårt att kontrollera den i Sve­rige. Till exempel finns studier som visar på hur svenska turister smittas med antibiotikaresi­stenta bakterier vid semester utomlands, säger Anna Lindberg.

Bland de största problemen är att upptäcka antibiotikaresistenta bakterier i tid. Studien visar att da­gens metoder inte är tillräckliga för att upptäcka ökade nivåer av E. Coli med resistens mot karbape­nemer hos människor, djur och i miljön. Majoriteten av de fall som påträffas sker på sjukhus och då är risken att det finns ett mörkertal.

Studien visar på en rad utmaningar och ger förslag på åtgärder. Mer forskning behövs på området samtidigt som beslut måste fattas i närtid. Delar av arbetet har nyligen publicerats i tidskriften Health Security.

Det är jätteroligt att våra resultat och metoden som vi använt för att skapa och analysera scenariot publicerats. Vår förhoppning är att andra kan inspireras av tillvägagångssättet för att arbeta med fram­åtblickande studier inom området, avslutar Anna Lindberg.

Källa: FOI