En ny lag ska förbättra för registerbaserad forskning

En ny lag om forskningsdatabaser ska göra det möjligt för statliga universitet, högskolor och andra statliga myndigheter att bygga upp databaser med personuppgifter som ska kunna användas i forsk­ningsprojekt.

Det förslår registerforskningsutredningen i sitt betän­kande, Unik kun­skap genom register­forsk­ning (SOU 2014:45), som överlämnades till Utbildningsdepartementet i slutet av juni.

Utredningen föreslår flera åtgärder, bland annat att de registerhållande myndigheterna, särskilt Sta­tistiska centralbyrån (SCB), i sina instruktioner får till uppgift att bistå forskningen med data, samt att det skapas en central forskningsserviceenhet inom SCB.

Utredningen föreslår dessutom förenklat förfarande för lokala etikprövningsnämnderna när det gäl­ler forskning som endast innebär behandling av anonymiserade uppgifter från myn­dighets­register.

Vidare föreslås en lagändring som innebär att kodnycklarna för anonymiserade personuppgifterna ska bevaras hos myndig­heten under tjugo år, med möjlighet till förlängning därefter.

Syftet är att underlätta uppdatering och annan komplettering av uppgifter som har lämnats ut i ano­nymiserad form.

Källa: Utbildningsdepartementet