Läkemedel påverkar Östersjöns växt- och djurliv

Läkemedel kan ge problem för både växter och djur i sjöar och hav. Det visar en av­handling från Stockholms universitet om vilken effekt läkemedel har på organismer i Östersjön.

Hanna Oskarsson har studerat hur vattenlevande organismer som blåmusslor, små kräftdjur och alger påverkas av diklo­fenak och ibupro­fen.

Dessa substanser är smärtstillande medel som bland annat finns i Voltaren och Ipren. Dessutom har hon granskat betablockeraren propranolol, ett ämne som  finns i läkemedlet Inderal.

Trots att preparaten vanligtvis bryts ner i kroppen eller i reningsverken, om de slängs i avloppet, så finns ändå en hel del rester av dem kvar i det vatten som lämnar re­nings­verken och som når sjöar och hav.

Det visar sig att dessa ämnen har direkt effekt på en rad vattenlevande växter och djur. Sådan substanser på­ver­kar samverkan mellan organismer, vilket kan få stor effekt på hela ekosystemet.

Källa: Stockholms universitet

Utvecklingen i städerna är inte hållbar

Paul Fenton, doktorand i industriell miljöteknik, har identifierat fem faktorer för en hållbar stadsut­veckling. Han menar att det som pågår i städerna nu är ohållbar utveckling.

Paul Fenton konstaterar att kommunerna ser sig som ägare av problemet, medan det ofta är privata aktörer eller lokal industri som bäst kan bidra till en effektiv lösning.

– Ju fler intressenter som dras in tidigt i projektet, desto större legitimitet och större san­nolikhet att det resulterar i konkreta åtgärder som ger ökad hållbarhet, säger Paul Fenton.

Enkäten visade också att de bästa besluten inte alltid är politiskt gångbara och att man då söker and­ra lösningar. Oftast är det då ny teknik som ska lösa problemen.

– Det är inte alltid så klokt att lita på att ny teknik ska lösa alla problem. Det finns även andra vär­den, konstaterar Paul Fenton.

Källa: Linköpings universitet