Våldsamma dataspel påverkar kroppen fysiologiskt

Spelvanor påverkade psykofysiologiska reaktioner hos unga pojkar i samband med spel av våldsfokuserande TV-spel

Våldsspel påverkar kroppens fysiologiska system på ett sätt som spel utan våld inte gör. Våldsamma dataspel kan därför efter en tid leda till fysiologisk och känslomässig ”avtrubb­ning”.

Det visar en avhandling i psykologi vid Stockholms universitet.

Det vanligaste sättet att mäta effekter av våldsamma spel är att mäta psykologiska faktorer som tan­kar, känslor och beteende. Men våldsspel påverkar också fysiologiska system.

Avhandlingen bygger på två studier av kroppens olika stressystem såsom hjärtverksamheten (auto­no­ma nervsystemet) och utsöndringen av stresshor­mo­net kortisol.

– Resultaten av den första studien tyder på att det autonoma nervsystemet påverkas olika av spel med och utan våld och mer uttalat under natten efter spelandet, säger Malena Ivarsson, Psyko­lo­giska institutionen och Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

I den andra studien undersöktes hur tidigare spelvanor påverkade psykofysiologiska reaktioner hos unga pojkar (13-15 år gamla) i samband med spel av våldsfokuserande TV-spel.

De som hade lite vana av att spela våldsamma spel hade starkare aktivering av det sympatiska nerv­systemet när de spelade det våldsamma spelet i jämförelse med spelet utan våld.

Däremot blev det inga skillnader i reaktioner mellan spelen i den grupp som spelade mycket vålds­spel till vardags.

Detta kan tolkas som att det sker en fysiologisk avtrubbning hos dem som spelar mycket våldsamma spel, säger Malena Ivarsson.

Källa: Stockholms universitet

PCB ökar den skadliga effekten av rökning

I en studie publicerad i tidskriften Plos One visar forskare vid Uppsala universitet att den skadliga effekten av rökning förvärras om personen har höga halter av PCB i blodet.

Detta tyder på att miljögifter samverkar med andra riskfaktorer för olika sjukdomar. Det är ett om­råde som inte är tillräckligt utforskat enligt forskarna.

Det är välkänt att exponering för asbest eller radon drastiskt ökar den skadliga effekten av rökning. I den aktuella studien har forskarna undersökt om även höga halter av miljögiftet PCB (polyklo­re­rade bifenyler) förstärker den skadliga effekten av rökning.

Resultaten visar att risken för att ha avlidit vid åttaårsuppföljningen var 40 procent högre för rökare med låga halter av PCB i blodet, jämfört med icke-rökare. Hos rökare med höga halter av PCB var risken hela 640 procents högre.

Studien är utförd inom ramen för PIVUS-studien, som omfattar cirka 1000 70-åriga män och kvin­nor i Uppsala.

Källa: Uppsala universitet