Från totalförbud till globali­serad, öppen och oskyddad spelmarknad

Publikation -10 sept 2014Statligt ansvar är den reglerade spelmarknadens officiella existensberättigande. Hur ytt­rar sig detta i praktiken och vad får det för implikationer? I boken ana­lyseras hur den svens­ka spel­marknaden har orga­niserats sedan 1980-talet.

Boken beskriver en resa i den svenska spelregleringens utveckling – från totalförbud till en globali­serad, i prak­tiken öppen och oskyddad marknad.

Författare är Susanna Alexius, forskare och lärare vid Stock­holms centrum för forskning om offent­lig sektor vid Handelshögskolan i Stockholm och Stock­holms univer­si­tet.

Några röster om boken:

Lennart Gustafsson, docent i företagsekonomi, spelutredare och konsult:

”Boken beskriver en spännande resa i den svenska spelregleringen – från totalförbud till en globali­serad, i praktiken öppen och oskyddad marknad. Den kommer att vara ett värdefullt underlag i en nödvändig omreglering.”

Jenny Cisneros Örnberg, doktor i statsvetenskap, föreståndare för Centrum för forskning om alkohol och droger vid Stockholms universitet:

”Detta är en högaktuell och disciplinöverskridande bok för alla som är intresserade av organisation, problemformulering och ansvarsfördelning i en liberal marknadsekonomi. Alexius visar på ett för­tjänstfullt sätt hur spelområdet, precis som många andra omtvistade marknader, över tid genomgått en ansvarsförskjutning och där individen på senare tid allt oftare åläggs uppgiften att vara en an­svars­tagande konsument. En bok om dagens samhälle och de risker som uppstår när allas ansvar blir ingens ansvar.”

Linda Soneryd, docent och lektor i sociologi, Göteborgs universitet:

”Ansvar och marknader är en övertygande analys av ändrade styrningsformer och av hur ett prob­lem som formellt ska hanteras av staten leder till ett moras av organisering, kunskaps­produktion, ak­tö­rer, problematiseringar och ansvariggöranden – men inte självklart till ökat ansvarstagande.”

I boken diskuteras bland annat de ansvarsluckor som riskerar att uppstå mellan individer som för­vän­tas ”spe­la lagom!” och organisationer som sjunger egenansvarets och förebyg­gandets lov.

Med utgångspunkt i en omfattande kvalitativ fältstudie får vi följa processer för ansvariggörande som är svåra för en utomstående att få inblick i men som visar sig få avgörande betydelse för an­svars­arbetets utformning.

Källa: Riksbankens Jubileumsfond