Kan bibakterier ersätta antibiotika?

Färsk honung är ett gammalt läkemedel inom folkmedicinen. En forskargrupp från Lunds uni­ver­si­tet kan nu visa att effekten beror på mjölksyrabakterier som har förts över till honungen från binas ho­nungsmage.

Med hjälp av dessa mjölksyrabakterier har forskarna både kunnat motverka antibiotika­resisten­ta stafylo­kock­er i provrörsförsök och bota svårläkta sår på hästar.

Forskargruppen leds av Tobias Olofsson och Alejandra Vásquez, medan doktoranden Éile Butler har utfört en stor del av studierna.

Gruppen har tidigare forskat om honung och om de mjölksyrabak­terier som finns i binas honungs­ma­ge. De har funnit att bakterierna producerar mängder av proteiner, fettsyror, organiska syror och andra an­ti­mikrobiella ämnen.

I två publicerade studier har bi-bakterierna testats på sjukdomsbakterier hämtade från infekterade patienter.

Den ena studien visar att mjölksyrabakterierna i kombination med färsk honung hade god effekt på bakterieprov från patienter med kroniska sår.

Den andra studien inriktades på de svåra sårbakterierna Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeru­ginosa och Enterococcus.

Även här visade mjölksyrabakterierna en god effekt, vilket ger hopp om att de skulle kunna utveck­las till en ersättning för antibiotika.

Antibiotiska läkemedel har oftast bara en aktiv substans, inriktad mot en viss grupp bakterier. Vå­ra 13 mjölksyrabakterier har däremot förmågan att producera olika antibiotiska substanser beroende på vilka olika sjukdomsbakterier de möter, förklarar Tobias Olofsson.

Källa: Lunds universitet