Rymdfärder kan lösas med drivmedelsdepåer i rymden

Olika konstruktioner har föreslagits för att lösa bränslefrågan vid rymd­färder. Ett förslag har varit att ex­empelvis bygga stationer för brän­sletillverkning på månen.

Många drivmedelsidéer har fallit på att de skulle bli för dyra, ge för höga kostna­der och dessutom kräva långsiktiga investe­ringar.

Nu föreslår forskare på MIT att rymdfärderna istället sker med hjälp av bränsle från drivmedels­sta­tio­ner utplace­rade i rym­den. Rymdfarkosterna skulle exempelvis kunna fylla på sina tankar vid de­påer ut­pla­cerade någonstans mel­lan Jor­den och Månen.

Det finns flera fördelar med den här lösningen, enligt forskarna. En är att farkosterna inte skulle be­hö­va ta med sig så mycket bränsle när de lämnar jorden. Istället skulle de kunna frakta mer nyt­to­las­t, exem­pelvis ut­rust­ning för vetenskap­li­ga experiment.

-Oavsett typ av raket vill man dra nytta av farkosternas hela lyftkapacitet. Idag är de mest lastade med driv­medel vid starten från jorden, säger professor Jeffrey Hoffman, Department of Ae­ronau­tics and As­tronautics, MIT.

Källa: MIT

Förbättrad sömn med Omega-3

Ett regelbundet tillskott av ome­ga-3 i maten förbättrar sömnen. Det visar en studie från University of Ox­ford. Resultaten publiceras i Journal of Sleep Research.

I studien ingick 362 friska skolbarn från Storbritannien. De var sju till nio år gamla, och studerades under 16 veckor.

Den ena gruppen fick ett dag­ligt tillskott av  600 mg omega-3 från alger. Den andra gruppen fick placebo i form av näringstillskott av majs och soja­bö­nor.

Studien visade att de barn som regelbundet fick omega-3 sov nästan en timme längre varje dygn. De hade dess­ut­om färre vakna episoder under natten jämfört med placebogruppen.

Tidigare har forskare konstaterat samband mellan dålig sömn och låga halter av  ome­ga-3 i blodet hos späd­barn, och hos barn och vuxna med beteende -eller inlärningssvårigheter.

Den nya brittiska studien är den första som bygger studier av eventuella samband mellan sömn och närvaro av långa kedjor av fettsyror  i blodet hos friska barn.

Källa:  University of Oxford

Britterna satsar 195 miljoner euro på forskning i Sverige

Storbritannien investerar 195 miljoner euro vid bygget av forskningsanläggningen European Spal­lation Source(ESS) i Lund. Det motsvarar 1,8 miljarder kronor och är 10 procent av totalkostnaden.

Att den brittiska regeringen väljer att gå in som medfinansiär av ESS är viktigt för pro­jek­tet och ses av regeringen som en stor framgång för Sverige.

Den svenska regeringen har fört intensiva förhandlingar med både den brittiska regeringen och brit­tiska forsk­nings­myn­digheter under lång tid.

– Britterna har en högt kvalificerad forskning och är en tung vetenskapsnation. De kommer att till­föra mycket kunnande, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Källa: Rosenbad

De hade en osund livsstil men fick ändå inte diabetes

Forskare i Lund har i ett stort internationellt projekt identifierat genetiska mutationer som ger ett kraftfullt skydd mot typ 2 diabetes. Det är första gången i diabetessammanhang som en mutation har vi­sat sig vara fördelaktig. Individer med mutationen insjuknar inte trots att de har flera av de klassiska riskfaktorerna, fetma, hög ålder och hälsoskadlig livsstil.

Forskarna identifierade 352 personers som hade typ 2 diabetes trots att risken hos dem på alla sätt borde ha varit låg. De var normalviktiga, relativt unga och hade en sund livsstil. För 406 per­soner var det tvärtom – de var gamla, överviktiga och hade en osund livsstil. Men de hade inte diabetes.

Källa: Lunds universitet

Miljösamarbetet behöver förbättras

Frustrationen ökar vid internationella klimatkonferenser

I många länder skapar konflikterna mellan ekonomiska intressen och behoven av globala kli­mat­avtal frustration vid de internationella klimatkonferenserna.

Intresset för att skriva under internationella klimatavtal har minskat kraftigt. Sedan 2009 har många länder i Sydamerika, Afrika och Asien lämnat Kyotoprotokollet.

Motsättningarna mellan kravet på klimatavtal och behovet av ekonomisk utveckling i många länder har gjort att politikerna tvekar att skriva under avtalet.

De senaste bakslagen inom miljösamarbetet globalt visar att det behövs bättre strategier för att ro de internationella klimatavtalen i hamn.

När miljö- och klimatfrågor ställs mot nationella ekonomiska intressen saknar forskarna allt för ofta tillräckliga argument för att forskningen ska kunna hävda sig.

Det här visar att möjligheterna att skapa en hållbar samhällsutveckling globalt inte enbart handlar om teknik och naturvetenskap utan också om forskning som rör samhällsutveckling generellt.

Det behövs fler forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som involveras i detta arbete för att vi ska komma vidare med klimatfrågorna.

Kenneth Leverbeck

Februari 2014

Ett digitalt magasin om aktuell forskning